در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

جمعه 15 آذر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  06:33

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 37

  توضیحات:
  نوری09363503569
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  324,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  نوری09363503569خوانسار ویست
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  12:20

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 42

  توضیحات:
  نوری09363503569
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 11

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  324,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  نوری09363503569
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 40

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 28

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 10

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 43

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 31