در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

چهارشنبه 23 آبان 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:40

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  187,000 ریال

  صندلی خالی : 43

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 28

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 42

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 27

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توضیحات:
  09109555705 - وحیدی حرکت از میدان صدم نارمک و 7حوض