در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

شنبه 4 خرداد 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  198,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  198,000 ریال

  صندلی خالی : 33

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 22