در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

دوشنبه 29 مهر 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  324,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  زمان خرید سرویس به پایان رسیده است

  توضیحات:
  نوری09363503569خوانسارویست
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 41

  توضیحات:
  نوری09363503569
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 5

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  14:14

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  324,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  نوری09363503569
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 44

  توضیحات:
  09197768299خزائی
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:40

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 38

  توضیحات:
  09197768299خزائی
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  09109555705وحیدی میدان صدم هفت حوض نارمک