در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

چهارشنبه 21 آذر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 37

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  187,000 ریال

  صندلی خالی : 1

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  09:40

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  187,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  187,000 ریال

  صندلی خالی : 43

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  14:15

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  09363503569نوری
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 23

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  198,000 ریال

  صندلی خالی : 27

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  220,000 ریال

  198,000 ریال

  صندلی خالی : 28

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  09109555705میدان صدم هفت حوض نارمک