در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گلپایگان

دوشنبه 7 بهمن 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 35

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 14

 • از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  17:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  صندلی خالی : 12

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 23

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  265,000 ریال

  238,500 ریال

  صندلی خالی : 40

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  گلپایگان

  ساعت

  23:35

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  360,000 ریال

  صندلی خالی : 15