در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

تبریز

چهارشنبه 23 آبان 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  09:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  10:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  550,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  11:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  تبریز

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  صندلی خالی : 31