در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اراک

دوشنبه 7 بهمن 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania 2+2

  قیمت

  205,000 ریال

  184,500 ریال

  صندلی خالی : 28

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شازند می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:00

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  205,000 ریال

  184,500 ریال

  صندلی خالی : 40

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  300,000 ریال

  270,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  315,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  205,000 ریال

  184,500 ریال

  صندلی خالی : 45