در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اراک

شنبه 31 فروردین 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  14:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  250,000 ریال

  212,500 ریال

  صندلی خالی : 32

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اراک

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  144,500 ریال

  صندلی خالی : 45

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به شازند می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:15

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  144,500 ریال

  صندلی خالی : 41

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  16:45

  نوع اتوبوس

  Volvo classicus 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  144,500 ریال

  صندلی خالی : 40

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  290,000 ریال

  246,500 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  دارای مانیتور اختصاصی
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اراک

  ساعت

  18:10

  نوع اتوبوس

  Volvo B9R 2+2

  قیمت

  170,000 ریال

  144,500 ریال

  صندلی خالی : 46