در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

چهارشنبه 23 آبان 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد