در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 31 فروردین 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  535,500 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  درسامانیتوردار
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  535,500 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار02144662853
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  416,000 ریال

  صندلی خالی : 30

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  468,000 ریال

  صندلی خالی : 26

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  535,500 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی