در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

دوشنبه 29 مهر 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به نیر می باشد
  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:15

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  تخت شو