در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

دوشنبه 7 بهمن 1398
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 26

 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  604,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  تخت شو
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  18:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 32

 • از پایانه

  پایانه جنوب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به نیر می باشد
  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به مشگین شهر می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  500,000 ریال

  صندلی خالی : 8

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه جنوب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  755,000 ریال

  641,750 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  09121508035شاپورسلیمی