در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

گرگان

پنجشنبه 27 دی 1397
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  423,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  234,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  09380535388خاتمی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  470,000 ریال

  423,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  اسکانیامارال09380535388خاتمی
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه شرق

  پایانه مقصد

  گرگان

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  260,000 ریال

  234,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توضیحات:
  09380535388خاتمی